Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti: OrganicLi s.r.o

se sídlem: Družstevní 99, 57001, Litomyšl

identifikační číslo: 19393814

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 51298

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OrganicLi.cz.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti OrganicLi s.r.o, se sídlem Družstevní 99, 57001, Litomyšl, identifikační číslo: 19393814, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 51298 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího či na odběrném místě prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.Organicli.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to ve vztahu, kdy je kupujícím fyzická osoba v postavení spotřebitele. Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1.3. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě pak mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5. Znění obchodních podmínek je prodávající oprávněn měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. VYMEZENÍ POJMŮ PRO ÚČELY TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK

  2.1. Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

  2.2. Prodávajícím – dodavatelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu (spotřebiteli) produkty nebo poskytuje služby.

  2.3. Kupujícím – spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje produkty nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito produkty nebo službami.

  2.4. Kupujícím – velkoodběratelem/podnikatelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje produkty nebo užívá služby za účelem podnikání s těmito produkty nebo službami.

  2.5. Předmětem prodeje se rozumí veškeré produkty nabízené prodejcem na jeho webových stránkách, zejména kosmetické a drogistické přípravky, éterické oleje, rostlinné oleje, dále doplňkové zboží, informační a propagační materiály a literatura vztahující se k předmětům prodeje, aj. (dle aktuální internetové nabídky).

 3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  3.1. Kupující je oprávněn si zřídit na základě registrace na webové stránce prodávajícího svůj uživatelský účet. Na základě takové registrace smí kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a ze svého uživatelského rozhraní tak provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). ). Kupující smí provádět objednávání zboží i bez zřízení uživatelského účtu a registrace přímo z webového rozhraní obchodu. .

  3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Pokud kupující umožní přístup třetím osobám, odpovídá za veškerou újmu, která tím kupujícímu vznikne. Za nesprávnost údajů, které při registraci kupující uvedl, popřípadě za skutečnost, že je neaktualizoval, nese odpovědnost kupující.

  3.4. Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek.

  3.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  4.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží.. Ceny zboží jsou uvedeny v CZK včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezeno oprávnění prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).

  4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.

  4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Odeslání objednávky se považuje za právní jednání kupujícího, který v objednávce nezaměnitelně identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a odeslání objednávky se považuje pro prodávajícího a kupujícího za závazný návrh na uzavření kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech požadovaných a jako povinné označených údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s obchodními podmínkami na webové stránce a prohlášení kupujícího, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. V případě, že v době uzavření smlouvy některý z požadavků uvedených kupujícím v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Takto změněná nabídka ze strany prodávajícího se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až tehdy, když kupující prostřednictvím elektronické pošty potvrdí změněnou objednávku

  4.8. Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující na své náklady.

  4.9. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

 5. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ

  5.1. Kupní cenou se rozumí cena označená jako Cena v CZK či EUR s DPH. Platné ceny jsou vždy uvedeny u každého produktu na webových stránkách prodávajícího  pokud není sjednáno jinak. Spolu se zbožím obdrží kupující daňový doklad.

  5.2. Kupujícím mohou být poskytovány mimořádné slevy (vánoční, akční apod.), které budou prodávajícím vyhlášeny.

  5.3. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen uhradit také náklady spojené s dodáním zboží a to balné, poštovné, popřípadě jiné dopravné ve výši uvedené na objednávkovém formuláři. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Náklady dodání uvedené na webovém rozhraní prodávajícího platí pouze pro dodávky na území České republiky, úhrada za dodání do jiných států musí být smluvena zvlášť.

 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  6.1. Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem úhrady ceny zboží. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (přímý nákup, dobírka) – převzetí příslušné částky prodávajícím nebo zmocněnou osobou.

  6.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit jeho celkovou cenu. S celkovou částkou k zaplacení je kupující srozuměn při odesílání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny v důsledku překlepů či špatně převedených cen z jeho databáze, a to pouze do doby fyzického odeslání zboží. Pro tento případ musí neprodleně kontaktovat kupujícího, který má poté právo na okamžité odstoupení od smlouvy.

  6.3. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech (např. pokud ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  6.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení odst. 6.3. těchto obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  6.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, nebo sjednáno v těchto obchodních podmínek vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  6.6. Platby v hotovosti se řídí těmito pravidly:

  V hotovosti je možné platit při způsobu placení na dobírku při převzetí od příslušného přepravce či v případě osobního vyzvednutí na odběrném místě prodávajícího.

  V  případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

  6.7. Platby platební kartou se řídí těmito pravidly:

  Prodávající je povinen kupujícímu vystavit účtenku.

  Platba platební kartou je možná. K tomu je zapotřebí karta, která umožňuje platby na internetu a zároveň musí být pro tento druh placení aktivována. Při platbě se řídí kupující pokyny poskytovatele této služby. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné problémy či újmy, které mohou vzniknout kupujícímu při tomto způsobu placení.

  6.8. Platby bezhotovostním převodem se řídí těmito pravidly:

  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3. pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

  • o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

  7.2. Nejedná-li se o případ uvedený výše či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího organicli@organicli.cz Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu jeho přijetí na emailovou adresu kupujícího.

  7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  7.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  7.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  7.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  8.2. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  8.3. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  8.4. V případě, že je sjednáno dodání zboží přepravcem, pak prodávající zboží expeduje v pracovních dnech zpravidla do 5 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Objednané zboží je kupujícímu předáno v den předání zboží přepravcem. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající nezodpovídá za prodlení dodávky zboží způsobené přepravcem společností. Místem dodání zboží je adresa udaná odběratelem v objednávce.

  UPOZORNĚNÍ: U objednávek obsahujících speciální výrobky, např. výrobky o nestandardním objemu, se prodlužuje doba expedice (předání zboží přepravní firmě) na 10 pracovních dnů. K prodloužení doby dodání zboží může docházet také v období prodávajícím vyhlášených akcí a mimořádných slev.

  8.5. MOŽNÝ ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ:

  Zásilkovna – Česká republika, kdy ceny za dopravu se řídí dle platných cen uvedeného přepravce.

 9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Vzhledem přírodnímu původu látek, které bio výrobky obsahuje, může u jednotlivých preparátů docházet k barevným či chuťovým rozdílům i odlišnostem vůně. Častým jevem je také zákal výrobků, zejména tam, kde jsou při výrobě používány rostlinné oleje lisované za studena. Tyto jevy jsou však naprosto přirozené, v žádném případě nemají vliv na kvalitu ani účinnost preparátu a nemohou být tedy důvodem k odstoupení od smlouvy a ani reklamace. Podmínkou odpovědnosti prodávajícího za vady je dodržení přiměřených skladovacích podmínek, a to zejména: uchovávat preparáty při pokojové teplotě, na suchém místě, bez teplotních výkyvů. Preparáty chraňte před slunečním zářením a mrazem. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě způsobené nepřiměřeným skladováním kupujícím.

  9.3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, čímž se rozumí:

  9.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  9.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  9.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  9.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  9.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  9.4. Ustanovení uvedená v odst. 9.3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  9.5.. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  9.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo místě podnikání.

  9.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 10. OBALY

  Prodávající prohlašuje, že veškeré obaly splňují požadavky § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na etiketě je uvedeno úplné složení produktu a návod k použití. Text odpovídá textu schválenému státní autoritou. Pokud se návod k použití nevejde na etiketu, je uveden v příbalovém letáku, a tvoří tak jeho nedílnou součást. Na štítku s čárovým kódem je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti přípravku.

 11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  11.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  11.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: Reklamace@organicli.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  11.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  11.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  11.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  11.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  12.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  13.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  13.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 14. DORUČOVÁNÍ

  14.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

  14.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

  14.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  15.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  15.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Družstevní 99, 57001 Litomyšl, adresa elektronické pošty: organicli@organicli.cz, telefon +420606450236.

Tyto Obchodní podmínky společnosti obchodní společnosti: OrganicLi s.r.o nabývají účinnosti dne 31.10.2023